szkolenie sprzeda? z wdro?eniem | Inspire Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Extended Learning to platforma szkoleniowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie praktyczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami i ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story